REGULAMIN

świadczenia usług i sprzedaży towarów drogą elektroniczną

Internetowy Sklep Zielarski Podlaska Dusza

www.podlaskadusza.pl

§ 1

DEFINICJE

REGULAMIN – niniejszy regulamin, obowiązujący od 1 grudnia 2020r. określa zasady świadczenia usług i sprzedaży towarów drogą elektroniczną przez Sprzedającego. 

Utworzony został w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności: ustawę z dnia 6 września 2001r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 nr 126 poz. 1381 z późń. zm.), ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późń. zm.), ustawę z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204  z późn. zm.), ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późń. zm.), ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 nr 179 poz. 1485 z późń. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. 2015 poz. 481)

SPRZEDAWCA –  Piotr Borowik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: FIRMA HANDLOWA "NIKOL" Piotr Borowik z siedzibą w Białymstoku, NIP: 5422099420, REGON: 200189280

DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY:

Firma Handlowa NIKOL Piotr Borowik

siedziba: ul. Wyszyńskiego 15 lok. 79, 15-888 Białystok

punkt odbioru: Sklep Zielarsko Medyczny WINes

ul. Kawaleryjska 17a/52, 15-324 Białystok

telefon: 531 535 533

adres poczty elektronicznej:

bok@podlaskadusza.pl

Sprzedawca posiada zezwolenie na prowadzenie sklepu zielarsko-medycznego pod nazwą: WINES o numerze NFH.8560.1.1.2015 wydane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Białymstoku w dniu 23 września 2015r.

KLIENT – należy przez to rozumieć Usługobiorcę lub Kupującego.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych w przepisach obowiązujących również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

KUPUJĄCY – jest nim osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno konsument jak i przedsiębiorca, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących apteki i hurtownie farmaceutyczne.

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową  (art. 22 kodeksu cywilnego).

TOWAR – rzecz fabrycznie nowa, oryginalnie zapakowana, wolna od wad fizycznych i prawnych, której zdjęcie, nazwa i opis prezentowana jest na stronie internetowej Sprzedawcy, dopuszczona do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności: produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza z wyłączeniem produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta oraz produktów leczniczych zawierających substancje o działaniu psychoaktywnym, określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy prawo farmaceutyczne, posiadające kategorię dostępności „wydawane bez przepisu lekarza – OTC”, m.in. zawierające pseudoefedrynę, dextrometorfan lub kodeinę, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplement diety, środek kosmetyczny, środek higieniczny, sprzęt medyczny. Umieszczone na stronie internetowej zdjęcia przedstawiające opakowania towarów mają wyłącznie charakter informacyjny. W rzeczywistości opakowania te mogą się różnić od prezentowanych na stronie internetowej, w zależności od aktualnie dostępnych i oferowanych przez producenta. Jednakże zmiana graficzna, zmiana kształtu opakowania lub etykiety nie ma wpływu na rodzaj, jakość i cechy kupowanego produktu. 

ZAMÓWIENIE – usługa polegająca na udostępnieniu przez Sprzedawcę na jego stronie internetowej interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie oświadczenia woli zmierzającego do zawarcia umowy sprzedaży na odległość poprzez dodanie towarów do elektronicznego koszyka, uzupełnienie danych zamawiającego, wybranie sposobu płatności i dostawy, w tym wskazanie adresu, na który ma zostać doręczone zamówienie, następnie podsumowanie całości zamówienia, którego potwierdzenie zostanie przesłane na wskazaną internetową skrzynkę pocztową. 

W przypadku wyboru płatności elektronicznych nastąpi odpowiednio przekierowanie do Systemu Płatności BlueCash (Blue Media S.A.). Szczegółowe informacje znajdują się w § 5 regulaminu oraz na stronie internetowej partnera. 

REJESTRACJA KONTA KLIENTA – dobrowolne oświadczenie woli Klienta do założenia Konta Klienta poprzez wypełnienie interaktywnego formularza „REJESTRACJA” takimi danymi identyfikacyjnymi, jak: imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz utworzenie hasła dostępu do konta. Rejestracja konta Klienta pozwala na zapisywanie historii dokonanych zamówień. Usługa jest bezpłatna i świadczona przez czas nieokreślony. Rejestracja Konta Klienta jest dobrowolna. Klient w każdym czasie może zrezygnować ze świadczonej usługi poprzez złożenie oświadczenia i przesłanie go na skrzynkę pocztową: bok@podlaskadusza.pl albo na adres Sklep Zielarsko Medyczny WINes. Podlaska Dusza., ul. Kawaleryjska 17a/52, 15-324 Białystok. 

ZAMÓWIENIE BEZ REJESTRACJI - usługa polegająca na udostępnieniu przez Sprzedawcę na jego stronie internetowej interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie przez niezarejestrowanych użytkowników oświadczenia woli zmierzającego do zawarcia umowy sprzedaży na odległość poprzez dodanie towarów do elektronicznego koszyka, wybranie sposobu płatności i dostawy, w tym wskazanie adresu, na który ma zostać doręczone zamówienie, następnie podsumowanie całości zamówienia, którego potwierdzenie zostanie przesłane na wskazaną internetową skrzynkę pocztową. Przy czym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, Kupujący bez rejestracji również zobowiązany jest do wypełnienia formularza „Kupuję bez rejestracji” swoimi prawdziwymi danymi, wymaganymi do prawidłowej realizacji zamówienia.

W przypadku wyboru płatności elektronicznych nastąpi odpowiednio przekierowanie do Systemu Płatności BlueCash (Blue Media S.A.). Szczegółowe informacje znajdują się w § 5 regulaminu oraz na stronie internetowej partnera.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawca za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem: www.podlaskadusza.pl świadczy Klientom usługi elektroniczne w postaci możliwości korzystania ze strony internetowej, zarejestrowania i korzystania z Konta Klienta, udostępnienia interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia poprzez dodanie towaru do elektronicznego koszyka. W przypadku rejestracji Konta Klienta Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, a świadczone usługi są bezpłatne.

2. Sprzedawca zajmuje się wysyłkową sprzedażą towarów, szczegółowo określonych w definicji zawartej w § 1 niniejszego regulaminu. Internetowy Sklep Zielarski Podlaska Dusza nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej leków na receptę oraz produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta i produktów leczniczych zawierających substancje o działaniu psychoaktywnym, określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy prawo farmaceutyczne, posiadających kategorię dostępności „wydawane bez przepisu lekarza – OTC” (m.in. zawierające pseudoefedrynę, dextrometorfan lub kodeinę).

3. Internetowy Sklep Zielarski Podlaska Dusza nie prowadzi sprzedaży produktów leczniczych, suplementów diety i innych produktów określonych w przepisie art. 72 ust. 5 ustawy w związku z art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo farmaceutyczne przedsiębiorcom prowadzącym apteki i hurtownie farmaceutyczne.

5. Wszelkie informacje dotyczące towarów zawarte na portalu www.podlaskadusza.pl, a w szczególności zdjęcia, broszury, materiały informacyjne lub reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. 

§ 3

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 

1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, z jakiego korzysta Internetowy Sklep Zielarski Podlaska Dusza:

a. Komputer z dostępem do Internetu,

b. Dostęp do poczty elektronicznej,

c. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli, 

d. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies, Google Chrome w wersji 33 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Opera 12 lub nowsza  z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

2. Klient zobowiązany jest do uzupełnienia formularzy swoimi prawdziwymi danymi.

§ 4

 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Z uwagi na cechy i przeznaczenie oferowanych towarów oraz w trosce o bezpieczeństwo potencjalnych Klientów, zawarcie umowy sprzedaży możliwe jest wyłącznie pomiędzy Sprzedawcą a pełnoletnim Klientem posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych.

2.a. Rejestracja Konta Klienta następuje poprzez dobrowolne oświadczenie woli do założenia Konta Klienta objawiające się uzupełnieniem interaktywnego formularza „Rejestracja Konta Klienta” takimi prawdziwymi danymi identyfikacyjnymi Klienta jak: imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu i utworzenie hasła dostępu do konta, a następnie potwierdzenie prawdziwości danych oraz złożonego oświadczenia woli poprzez kliknięcie przycisku „Zatwierdź”. Podanie wszystkich powyższych danych jest warunkiem realizacji zamówienia przez sklep zielarski. Warunki realizacji sprzedaży produktów leczniczych zostały określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych. Rejestracja pozwala na usprawnienie procesu zamówienia oraz zachowanie i podgląd na Koncie Klienta historii dokonanych zamówień.

b. Zarejestrowani Klienci mogą zalogować się na swoje konto poprzez wpisanie danych określonych przy rejestracji: loginu (adresu e-mail) oraz hasła. 

3. Do zawarcia umowy sprzedaży nie jest konieczne zalogowanie się do Konta Klienta. Wymagane jest złożenie przez Klienta zamówienia za pomocą interaktywnego formularza, zgodnie z § 2 regulaminu, zobowiązanie się do zapłaty za wybrany towar, a w przypadku wyboru płatności elektronicznej – dokonanie zapłaty. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia zamówienia i rozpoczęcia realizacji.

4. Klienci niezarejestrowani mogą złożyć zamówienie poprzez dodanie towarów do elektronicznego koszyka, wypełnienie interaktywnego formularza swoimi prawdziwymi danymi takimi jak imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ich potwierdzenie poprzez kliknięcie „Kupuję bez rejestracji”. Podanie wszystkich powyższych danych jest warunkiem realizacji zamówienia przez sklep zielarski, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

5. a. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku. Na całkowity czas oczekiwania (około 1-7 dni) składa się termin realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas odbioru osobistego albo czas dostawy przesyłki przez firmę kurierską.

b. Termin realizacji przez Sprzedawcę wynosi 1-4 dni robocze i rozpoczyna się z chwilą przesłania do Klienta wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail, zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji. W przypadku zamówień złożonych w dni robocze przed godziną 12:00, termin ten może ulec skróceniu. 

c. Termin dostawy przesyłki przez firmę kurierską DPD wynosi 48 godzin (2 dni robocze) od dnia nadania. Przy czym zwyczajowo pierwsza przewidywana próba doręczenia przesyłki podejmowana jest pierwszego dnia roboczego po dniu nadania. Szczegółowe zasady usług świadczonych przez DPD Polska Sp. z o. o. znajdują się pod adresem: https://www.dpd.com.pl/klienci-biznesowi/Moje-DPD/Dokumenty

d. Dostawa przesyłką pocztową za pomocą usługi "Paczka w RUCHu" do wybranego punktu odbioru zamówień dotyczy wyłącznie zamówień nie zawierających produktów leczniczych. Termin realizacji przez "RUCH" S.A. wynosi 2-3 dni robocze. Odbiorca otrzyma wiadomość sms o możliwości odbioru przesyłki. 

6. Ceny zamieszczone przy opisie produktu na stronie internetowej sklepu zielarskiego są cenami brutto i określone zostały w walucie polskiej – polskich złotych. Ceny towarów przedstawione na stronie internetowej Sprzedawcy są wiążące z momentem złożenia zamówienia przez Klienta i nie ulegną zmianom w trakcie realizacji. Do ceny zamówionych produktów zostanie doliczony ewentualny koszt dostawy, zgodnie z § 6 regulaminu, który ponosi Klient. 

7. Sprzedawca będzie wykorzystywał podane przez Klienta dane, w tym adres e-mail w celu realizacji zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia, Klient każdorazowo otrzyma od Internetowego Sklepu Zielarskiego Podlaska Dusza dwa rodzaje wiadomości e-mailowej: 

a. potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęcie do realizacji,

b. zakończenie realizacji zamówienia wraz z informacją o możliwości jego osobistego odbioru albo oczekiwaniem na kuriera. 

Wiadomości będą generowane automatycznie i nie ma konieczności udzielania na nie odpowiedzi.

8. W razie zaistnienia przyczyn przez które realizacja zamówienia okaże się wydłużona albo niemożliwa, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W przypadku dokonania zapłaty przez Klienta, a niemożności realizacji zamówienia, Sprzedawca w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata.

§ 5

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI 

1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu następujące sposoby płatności:

a. przelewem elektronicznym za pomocą systemu płatności obsługiwanego przez Blue Media S.A.,

b. płatność internetowa kartą płatniczą za pomocą usług przedpłaconego instrumentu płatniczego płatności z karty świadczonych przez Blue Media S.A.,

c. płatność gotówką za pobraniem w przypadku wyboru przesyłki kurierskiej,

d. płatność gotówką albo kartą przy odbiorze osobistym w Punkcie Odbioru w Sklepie Zielarsko Medycznym WINes.

2. W przypadku wyboru płatności internetowej kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pomocą platformy świadczonej przez Blue Media S.A. Klient może opłacić zamówienie w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. W razie braku dokonania zapłaty zamówienie zostanie anulowane. 

3. Usługi przedpłaconego Instrumentu Płatniczego Płatności z karty świadczy Blue Media S. A. (ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, KRS: 0000320590) - Krajowa Instytucja Płatnicza nadzorowana przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem UKNF IP17/2013. Regulamin usług płatniczych świadczonych przez Blue Media S.A. znajduje się pod adresem:  https://bm.pl/#!/regulaminy/dokumenty.

4. W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej z usługą za pobraniem, płatność następuje gotówką lub kartą do rąk kuriera z momentem odbioru przesyłki. 

6. Jeżeli Klient wybrał sposób zapłaty jako płatność przy odbiorze osobistym, dokonuje on zapłaty przy odbiorze zamówienia w Punkcie Odbioru. Sklep Zielarsko Medyczny WINes umożliwia płatność gotówką albo kartą płatniczą. 

§ 6

SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY

1. Klient może wybrać następujące sposoby dostawy:

a. dostawa przesyłką kurierską świadczoną przez firmę kurierską DPD Polska Sp. z o. o.,

b. dostawa przesyłką kurierską wraz z dodatkową usługą za pobraniem świadczoną przez firmę kurierską DPD Polska Sp. z o. o.,

c. dostawa przesyłką pocztową na adres wybranego punktu odbioru – Paczka w RUCHu – za pośrednictwem „RUCH” S.A. - dotyczy wyłącznie zamówień nie obejmujących produktów leczniczych. 

d. odbiór osobisty w Punkcie Odbioru: ul. Kawaleryjska 17a/52, 15-324 Białystok,

2. Koszty dostawy zostały szczegółowo określone na stronie internetowej www.podlaskadusza.pl w zakładce „Koszt i sposób dostawy”.

2. Usługa dostawa przesyłką kurierską jest usługą pocztową w rozumieniu Prawa Pocztowego, świadczoną na rzecz Klienta przez firmę DPD Polska Sp. z o. o. (ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, KRS: 0000028368), polegającą na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich.

3. Klient może skorzystać z dodatkowej, płatnej usługi - C.O.D. usługa za pobraniem, świadczonej przez firmę DPD Polska Sp. z o. o., polegającą na pobraniu od Odbiorcy (Klienta) należności za zawartość doręczonej mu przesyłki i jej przekazaniu Sprzedawcy.

4. Szczegóły dotyczące warunków realizacji niniejszej usługi dodatkowej zostały określone w regulaminie świadczenia usług w obrocie krajowym oraz szczegółowych warunkach świadczenia usług i są dostępne pod adresem: https://www.dpd.com.pl/klienci-biznesowi/Wysylka/Warunki-wykonywania-uslugi-krajowe

5. W przypadku wyboru odbioru osobistego w Punkcie Odbioru jako sposobu dostawy zamówienia, Klient zobowiązany jest do jego odbioru w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail - powiadomienia o gotowości zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

6. Usługa „Paczka w RUCHu” realizowana jest na rzecz Klienta przez podmiot „RUCH” S.A. (ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa KRS: 0000020446) i jest usługą pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe. 

7. Szczegółowy regulamin określający warunki realizacji usługi określonej w punkcie powyższym dostępny jest na stronie internetowej usługodawcy pod adresem:

https://www.paczkawruchu.pl/wp-content/uploads/2017/11/Regulamin_PwR_2710-1.pdf

8. Niezależnie od wybranego sposobu dostawy, wysyłka produktu leczniczego odbywa się w warunkach zapewniających jakość produktu leczniczego oraz bezpieczeństwo jego stosowania.

9. Mając na uwadze interes Klientów i zapewnienie właściwych warunków przechowywania i transportu produktów, Zamówienie obejmujące produkty lecznicze nie jest realizowane za pomocą usługi „Paczka w RUCHu” jako sposobu dostawy.

10. Niezależnie od wyboru dostępnych sposobów dostawy, wysyłka produktu leczniczego odbywa się w warunkach zapewniających jakość i integralność produktu leczniczego oraz bezpieczeństwo jego stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

PRAWA KONSUMENTA, REKLAMACJE I ZWROTY

Sklep Zielarski Podlaska Dusza przestrzega praw konsumentów. Jednak z uwagi na charakter i przeznaczenie oferowanych towarów, a w szczególności produktów leczniczych, środków medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego ustawodawca dokonał pewnych ograniczeń co do możliwości ich zwrotów, również przez tzw. Konsumentów.

1. Zgodnie z art. 68 ustęp 3l i 3m ustawy prawo farmaceutyczne produkty lecznicze wydawane z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie podlegają zwrotowi. Wyjątek stanowi produkt leczniczy zwracany aptece ogólnodostępnej lub punktowi aptecznemu z powodu wady jakościowej, niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

2. Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie mają zastosowania do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.

3. Ponadto, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4. W pozostałych przypadkach Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument albo wskazana przez niego osoba trzecia weszła w posiadanie rzeczy. 

5. W tym celu należy złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej wysłane pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy (Sklep Zielarsko Medyczny WINes, ul. Kawaleryjska 17a/52, 15-324 Białystok) albo za pomocą poczty elektronicznej (bok@podlaskadusza.pl) przed upływem powyższego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może również zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta i znajduje się TUTAJ (dodać link), jednak nie jest to konieczne. 

6. Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów z wyłączeniem kosztów określonych w art. 33 ustawy o prawach konsumenta.

7. Sprzedający niezwłocznie prześle Konsumentowi na adres skrzynki elektronicznej podanej przy rejestracji potwierdzenie otrzymania złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku produktów niepodlegających zwrotowi Konsument otrzyma od Sprzedawcy informację o niemożności ich przyjęcia.

8. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. W związku z tym, Konsument zobowiązany jest do zwrotu rzeczy Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Odesłanie rzeczy przed upływem 14-dniowego terminu jest równoznaczne z zachowaniem terminu. Przy czym koszt zwracanej rzeczy pokrywa Konsument. Natomiast Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta, chyba, że strony postanowiły inaczej.

9. Konsumentowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, to jest: 

a. wystąpić do stałego polubownego sądu konsumenckiego, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej  z  wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej umowy.

b. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej na podstawie  art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Podmiotem właściwym do rozwiązywania pozasądowych sporów ze względu na siedzibę Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku (ul. Żelazna 9 lok. 1, 15-297 Białystok), tel. 857428052, 857428059, faks 857435268,  inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl, strona internetowa:  www.bialystok.wiih.gov.pl. 

Dane, w tym dane adresowe poszczególnych Wojewódzkich Insepktoratów Inspekcji Handlowej znajdują się na stroie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

c. skorzystać z interaktywnej platformy ODR umożliwiającej rozstrzyganie sporów między kupującym a sprzedawcą, znajdującej się pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr.

10. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), a wada ta zostanie stwierdzona przez upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. W przypadku, gdy towar ma wadę Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania wymiany towaru na wolny od wad, usunięcia wady produktu albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa powyżej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Produktu, przy czym w odniesieniu do Konsumenta bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru Konsumentowi. W postępowaniu reklamacyjnym stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych. Reklamacje należy składać na pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy (Sklep Zielarsko Medyczny WINes, ul. Kawaleryjska 17a/52, 15-324 Białystok) albo za pomocą poczty elektronicznej (bok@podlaskadusza.pl). Przy czym w treści należy uwzględnić informacje o przyczynach reklamacji, dokładnie żądanie Klienta oraz dane pozwalające na zidentyfikowanie Klienta oraz reklamowanych towarów będących przedmiotem sprzedaży, a w szczególności datę i numer zamówienia, imię i nazwisko, adres, nr telefonu i adres e-mail Klienta. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na wskazany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady towaru jest zobowiązany dostarczyć sprzedawcy reklamowany towar wraz z dowodem zakupu na adres siedziby sprzedawcy wskazany wyżej. Koszt dostawy reklamowanego produktu do sprzedawcy ponosi sprzedawca. Natomiast reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sprzedawcy: bok@podlaskadusza.pl

§ 8

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FIRMA HANDLOWA "NIKOL" Piotr Borowik ul. Wyszyńskiego 15 lok. 79, 15-888 Białystok, adres poczty elektronicznej: bok@podlaskadusza.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. realizacji usługi cyfrowej udostępnioną na stronie: www.podlaskadusza.pl

b. realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO,

c. realizacji usługi newsletter – Sprzedawca wykorzystuje dobrowolnie podane dane wyłącznie w celu realizacji usługi określonej w § 10 regulaminu. Brak zgody na realizację usługi newsletter nie wpływa na możliwość rejestracji oraz składania zamówień przez Klienta,

d. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych: upoważnieni pracownicy oraz w podmioty uczestniczące w realizacji umowy w zakresie w jakim jest niezbędne prawidłowe wykonanie zobowiązań. 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom publicznym upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Bez odrębnej zgody Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

5) Dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych dostawcom usług wspomagających, którym administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, operatorom pocztowym, kurierom. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniem.

6) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem zawartej umowy.

8) Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających do udokumentowania spełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa, w celu umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne, a także realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

9) Na podstawie art. 15 – 18 oraz 20 RODO ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia. Na podstawie art. 21 RODO ma Pan/ Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 860 70 86

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych powoduje, że nie można zarejestrować Konta Klienta, a realizacja oferowanych usług i zawarcie umowy sprzedaży staje się niemożliwa.

Natomiast w przypadku dokonywania zamówienia bez rejestracji konta Klienta, uzupełnienie prawdziwymi danymi określonymi w regulaminie jest warunkiem do realizacji zamówienia. 

11) Sprzedawca w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta oraz przekazywanych przez niego danych osobowych, podejmuje środki techniczne organizacyjne w stopniu odpowiadającym do zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

§ 9

POLITYKA COOKIES

1. Strona internetowa www.podlaskadusza.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika (tzw. pliki cookies) w celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz pozyskania danych statystycznych. Pliki te odczytywane są przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej. Stosowane przez stronę internetową pliki są w pełni bezpieczne dla urządzenia Użytkownika i nie powodują w żadnym wypadku przedostania się wirusów i niechcianego lub złośliwego oprogramowania do urządzeń Użytkownika. Używane są do identyfikacji oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz świadczenia usługi dostosowanej indywidualnie do potrzeb Użytkownika.

Pliki cookies umożliwiają:

- optymalizację korzystania ze strony internetowej oraz indywidualne dostosowanie zawartości strony

- rozpoznanie urządzenia Użytkownika i jego lokalizacji w celu odpowiedniego wyświetlenia strony na danym urządzeniu

- zapamiętywanie indywidualnych preferencji Użytkownika (język, wygląd  interfejsu)

- uwierzytelnienie sesji Użytkownika i zapewnienie jej ciągłości na każdej podstronie

- poprawną konfigurację funkcji i zapewnienie bezpieczeństwa strony internetowej

- weryfikację autentyczności sesji przeglądarki

- świadczenie usług reklamowych

2. Przeglądając stronę internetową www.podlaskadusza.pl użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies poprzez  obsługę tych plików w konfiguracji przeglądarki internetowej. Jednakże użytkownik może w samodzielnie i w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego urządzenia. Zmiany tych ustawień należy dokonać samodzielnie w ustawieniach przeglądarki internetowej. W przypadku blokady lub ograniczenia działania plików cookies, niektóre z funkcjonalności dostępne na portalu mogą nie działać prawidłowo.

§ 10

USŁUGA NEWSLETTER

1. Sprzedawca świadczy Klientom dodatkową, bezpłatną usługę polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych (usługa newsletter). 

2. W ramach udostępnionej usługi, Sprzedawca będzie informował o aktualnych promocjach, nowościach oraz innych wydarzeniach związanych z działalnością internetowego sklepu zielarskiego, a także inne informacje handlowe, w tym informacje farmaceutyczne.

3. Klient podczas rejestracji Konta Klienta może wyrazić zgodę na świadczenie na jego rzecz usługi newstletter poprzez zaznaczenie w interaktywnym formularzu opcji „zapisz mnie do darmowego newslettera”.

4. Zarejestrowany Klient albo niezarejestrowany użytkownik mogą wyrazić zgodę na świadczenie na jego rzecz usługi newstletter poprzez wskazanie w interaktywnym formularzu swojego adresu e-mail oraz potwierdzenie chęci otrzymywania informacji. 

5. Wyrażenie zgody na świadczenie usługi newsletter nie ma wpływu na inne usługi oraz realizację zamówienia. 

6. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z usługi newsletter poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o rezygnacji oraz przesłanie go sprzedawcy na adres poczty elektronicznej:  bok@podlaskadusza.pl. Sprzedawca niezwłocznie po zapoznaniu się z oświadczeniem zaprzestanie świadczenia usługi. 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje prezentowanie na stronie internetowej www.podlaskadusza.pl, a w szczególności opisy prezentowanych produktów służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady medycznej, jak również nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady lekarskie. 

2. Przed użyciem zamówionych towarów należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, a w razie wątpliwości skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Prosimy o przestrzeganie zaleceń producenta i lekarza lub farmaceuty, co do formy i sposobu użycia zakupionych produktów. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku, produktu należy zapoznać się z pełną ulotką informacyjną, skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu.

3. Sprzedawca zapewnia Klientom możliwość kontaktu telefonicznego. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Kontakt”. 

4. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w zakresie regulaminu co najmniej 7 dni przed jego wejściem w życie na adres e-mail wskazany przy rejestracji. W trakcie realizacji zamówienia oraz w okresie rękojmi obowiązuje regulamin zaakceptowany przez Klienta przy dokonywaniu zamówienia

refundacja nfz

Realizujemy wnioski NFZ

Dowiedz się więcej